Đồng hồ ngưng đọng thời gian và đứa cháu trai hư đốn